Shuǐ diào gē tóu

丙辰中秋,歡飲達旦,
大醉,
作此篇,
兼懷子由。

.

明月幾時有?
把酒問青天。
不知天上宮闕,
今夕是何年?

.

我欲乘風歸去,
唯恐瓊樓玉宇,
高處不勝寒。
起舞弄清影,
何似在人間!
轉朱閣,
低綺戶,
照無眠。
不應有恨,
何事長向別時圓?

.

人有悲歡離合,
月有陰晴圓缺,
此事古難全。
但願人長久,
千里共嬋娟。

.

.

New Year Eve 2007, CHK^2